DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE

Na temelju èlanka 30. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 30/94 i 72/94), a u svezi s èlankom 37. stavak 1. toèka 8. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine" br. 72/94), ravnatelj Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine donosi

P R A V I L N I K

O UNUTARNJEM REDU U NACIONALNOM PARKU "KORNATI"

I. OPÆE ODREDBE

Èlanak 1.

Ovim Pravilnikom ureðuju se pitanja zaštite, unapreðenja i korištenja Nacionalnog parka "Kornati" (u daljnjem tekstu: Nacionalni park), te propisuju prekršaji i odreðuju upravne mjere za nepoštivanje odredaba ovoga Pravilnika.

Èlanak 2.

Zaposlenici Javne ustanove "Nacionalni park Kornati" (u daljnjem tekstu: Ustanova), fizièke i pravne osobe koje na podruèju Nacionalnog parka obavljaju dopuštene djelatnosti, stanovnici, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama na podruèju Nacionalnog parka, te posjetitelji Nacionalnog parka dužni su se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika.

Èlanak 3.

Ustanova je dužna skrbiti o zaštiti, održavanju i promicanju Nacionalnog parka.

II. UNUTARNJI RED U NACIONALNOM PARKU

1. Plovidba i privez plovila

Èlanak 4.

Stalni privez plovila mogu imati stanovnici, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama na podruèju Nacionalnog parka.

Privremeni privez plovila dozvoljen je samo u posebno oznaèenim i za to odreðenim luèicama i sidrištima.

Èlanak 5.

Izvan oznaèenih prostora zabranjen je privez ili sidrenje plovila bez posebnog odobrenja Ustanove.

Èlanak 6.

Kretanje plovila u Nacionalnom parku dozvoljeno je uz dopuštenje Ustanove.

Èlanak 7.

Radi onemoguæavanja nedozvoljene plovidbe u podruèju Nacionalnog parka postavljaju se vidljive zapreke i oznake na moru.

2. Kupanje i obavljanje podvodnih aktivnosti

Èlanak 8.

Dozvoljeno je kupanje na podruèju Nacionalnog parka, osim u podruèju otoèiæa Purare te hridi Klint i Voliæ.

Èlanak 9.

Na podruèju Nacionalnog parka zabranjeno je obavljanje podvodnih aktivnosti (športsko - rekreacijsko ronjenje, podvodno snimanje, podvodna natjecanja i poduèavanje ronjenju) bez odobrenja Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine (u daljnjem tekstu: Državna uprava).

Za ronjenje uz upotrebu ronilaèke opreme plaæa se naknada koju odredi ravnatelj Državne uprave.

3. Istraživanje mora i morskog dna

Èlanak 10.

Pravne ili fizièke osobe mogu u Nacionalnom parku obavljati istraživanja mora, morskog dna i morskog podzemlja na temelju posebnog odobrenja Državne uprave.

4. Ribolov

Èlanak 11.

Na podruèju Nacionalnog parka ribolov je zabranjen.

Iznimno na podruèju Nacionalnog parka dozvoljen je rekreacijski ribolov pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Èlanak 12.

Vlasnici nekretnina i ovlaštenici prava na prirodnom dobru na podruèju Nacionalnog parka, mogu obavljati ribolov na temelju dozvole, uz uporabu slijedeæih ribolovnih alata:

- jednostruke mreže stajaèice ukupne dužine 150 m, velièine oka najmanje 10 mm;

- trostruke mreže stajaèice (poponice) u dužini od 100 m i velièine oka na središnjem zastoru (mahi) najmanje 40 mm;

- kogol velièine oka najmanje 12 mm;

- najviše 3 vrše za lov riba i rakova, širine oka najmanje 30 mm;

- lov liganja povrazom sa kukom bez uporabe osvjetljenja;

- parangal do najviše 150 udica.

Velièina oka mrežnog tega mjeri se u mokrom stanju od sredine do sredine uzla dužinom stranice oka.

Velièina oka vrši mjeri se najkraæom širinom otvora oka.

Uporaba kogola dozvoljena je od zalaza do izlaza sunca od 1. listopada do 30. travnja, uz upotrebu motora do najviše tri cilindra.

Posjetitelji Nacionalnog parka mogu obavljati ribolov na temelju dozvole, uz uporabu sljedeæih ribolovnih alata:

- tri povraza (odmeta ili kanèenice) s najviše 5 udica;

- povraz s kukom, bez upotrebe svjetla za lov liganja.

Èlanak 13.

Za ribolov u Nacionalnom parku mora se dobiti dozvola koju izdaje Ustanova. Za dozvolu se plaæa propisana naknada.

Dozvola se izdaje najmanje za jedan dan, a najviše do godine dana.

Ovisno o duljini važenja dozvole plaæa se naknada.

Visinu naknade za obavljanje ribolova utvrðuje ravnatelj Ustanove.

Èlanak 14.

U ribolovu uz korištenje ribolovnog alata prema stavku 1. èlanka 12. dozvoljen je dnevni ulov do 7 kg ribe po dozvoli, a uz uporabu alata iz stavka 5. istog èlanka do 3 kg ribe po dozvoli.

Kolièina ulova iz stavka 1. ovoga èlanka može biti i veæa ako se radi o ulovu jedne ribe teže od 3 kg.

Za ulov iz stavka 1. i 2. ovoga èlanka plaæa se posebna naknada koju svojim aktom utvrðuje ravnatelj Ustanove.

Èlanak 15.

Ulovljene ribe ne smiju se stavljati u promet.

Èlanak 16.

Zabranjena je upotreba ribolovnih alata koji nisu navedeni u èlanku 12. ovoga Pravilnika.

Èlanak 17.

Zabranjen je lov, sakupljanje i vaðenje školjkaša i drugih morskih organizama na podruèju Nacionalnog parka.

Dozvoljen je lov, sakupljanje i vaðenje školjkaša i drugih morskih organizama u znanstvene i obrazovne svrhe na temelju dopuštenja Državne uprave.

5. Lov

Èlanak 18.

Na podruèju Nacionalnog parka zabranjen je lov, hvatanje, proganjanje, ozljeðivanje ili ubijanje životinja, ošteæivanje njihovih razvojnih oblika, gnijezda ili legla i obitavališta..

Zabranjeno je loviti, hvatati i uznemiravati ptice u preletu.

Iznimno na podruèju Nacionalnog parka dozvoljeno je hvatanje ili ubijanje životinja u znanstveno - istraživaèke svrhe, radi provoðenja sanitarnih mjera te uspostave prirodne ravnoteže, uz dopuštenje Državne uprave.

6. Zaštita živog i neživog svijeta kopna

Èlanak 19.

Na podruèju Nacionalnog parka zabranjeno je sjeæi šume ili pošumljavati bez dopuštenja Državne uprave.

Èlanak 20.

Na podruèju Nacionalnog parka zabranjeno je branje, sjeèa ili ošteæivanje biljnog pokrova, osim na postojeæim ratarskim i pašnjaèkim površinama.

Obavljanje tradicionalne poljoprivrede je dozvoljeno.

Èlanak 21.

Zabranjen je boravak posjetitelja na otoèiæu Purari te hridi Klint i Voliæ kao i kupanje u pojasu od 500 metara od njihovih obala, osim uz pratnju ovlaštenih zaposlenika Ustanove.

Èlanak 22.

Zabranjeno je unošenje stranih (alohtonih) životinjskih i biljnih vrsta na podruèju Nacionalnog parka bez dopuštenja Državne uprave.

Èlanak 23.

Posjetiteljima je zabranjeno loženje vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno oznaèena za tu namjenu.

Èlanak 24.

Zabranjeno je iskorištavanje mineralnih sirovina, mijenjanja krajolika, kao i bilo koje drugo korištenje prirodnih izvora.

Strojevi i ureðaji koji stvaraju veliku buku moraju biti propisno zvuèno izolirani.

Èlanak 25.

Na podruèju Nacionalnog parka zabranjeno je:

- graditi i postavljati objekte bez dopuštenja Državne uprave,

- odlaganje graðevinskog materijala,

- odlaganje industrijskog i kuænog otpada,

- ispuštanje tekuæina i upotreba kemijskih sredstava kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta.

7. Posjetitelji

Èlanak 26.

Nacionalni park kao prostor naroèite kulturne, znanstvene, odgojne, obrazovne, turistièke i rekreativne vrijednosti namijenjen je posjeæivanju.

Posjetitelji Nacionalnog parka mogu u njega uæi samo na mjestima koja su odreðena kao ulazi u Nacionalni park.

Èlanak 27.

Za ulaz u Nacionalni park plaæa se naknada Ustanovi.

Visinu naknade za ulaz u Nacionalni park utvrðuje ravnatelj Ustanove.

Za vrijeme boravka, kretanja i razgledavanja Nacionalnog parka posjetitelji su se dužni pridržavati uputa koje su otisnute na ulaznici, informativnim ploèama te drugim oznakama u Nacionalnom parku.

Naknadu iz stavka 1. ovoga èlanka plaæaju i vlasnici ili korisnici plovila koja uplovljavaju, odnosno imaju privremeni ili stalni privez u marini "Piškera" na otoku Panitula, kao i gosti turistièko-ugostiteljskih objekata.

Èlanak 28.

Ustanova odreðuje pravce kretanja i mjesta koji se mogu posjeæivati.

Pravci kretanja i mjesta koji se mogu posjeæivati moraju biti odgovarajuæe oznaèeni.

Èlanak 29.

Unutar granica Nacionalnog parka dozvoljeno je kretanje posjetiteljima samo na podruèjima i stazama koje su oznaèene i namijenjene razgledavanju i posjeæivanju.

Kretanje posjetitelja izvan podruèja i staza iz stavka 1. ovog èlanka dozvoljeno je samo uz pratnju zaposlenika Ustanove.

Èlanak 30.

Odredbe èlanka 27., 28. i 29. ne odnose se na stanovnike, vlasnike i ovlaštenike prava na nekretninama na podruèju Nacionalnog parka.

Osobama iz stavka 1. ovoga èlanka Ustanova æe izdati iskaznicu za nesmetano kretanje do nekretnina.

Èlanak 31.

Zabranjeno je kretanje osobama s vatrenim oružjem na podruèju Nacionalnog parka.

Vatreno oružje na podruèju Nacionalnog parka mogu nositi samo službene i ovlaštene osobe u skladu sa zakonom.

Èlanak 32.

Na podruèju Nacionalnog parka dozvoljeno je noæenje, odnosno vez brodova u slijedeæim uvalama (sidrištima): - Stiniva, Statival, Lupeška, Tomasovac - Suha punta, Šipnata, Luèica, Kravljaèica, Strižnja, Vrulje, Gujak, Opat, Smokvica, Ravni Žakan, Lavsa, Piškera - Punitula i uvala Anica na otoku Levrnaka.

8. Obavljanje djelatnosti

Èlanak 33.

Pravne i fizièke osobe koje obavljaju djelatnosti na podruèju Nacionalnog parka dužne su postupati u skladu sa zakonom, provedbenim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Pravilnikom.

Za obavljanje djelatnosti na podruèju Nacionalnog parka potrebno je i odobrenje Ustanove.

Za izdavanje odobrenja plaæa se naknada èiji iznos utvrðuje ravnatelj Ustanove.

Zabranjeno je snimanje u komercijalne svrhe u Nacionalnom parku bez odobrenja Ustanove.

Ustanova æe, sukladno uvjetima o namjeni, naèinu korištenja i upravljanja podruèjem marine ACI CLUB MARINA - poduzeæe za nautièki turizam, Opatija, ACI CLUB PIŠKERA, koju utvrðuje Državna uprava, s istom zakljuèiti poseban ugovor s kojim æe urediti meðusobna prava i obveze koje proizlaze iz korištenja podruèja Nacionalnog parka.

III. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Èlanak 34.

Mjere protupožarne zaštite Nacionalnog parka djelatnici Ustanove provode u skladu s opæim aktom i operativnim programom Ustanove.

IV. NADZOR I UPRAVNE MJERE

Èlanak 35.

Nadzor nad provoðenjem ovoga Pravilnika obavlja Ustanova te nadležna tijela državne uprave u skladu sa svojim djelokrugom.

Èlanak 36.

Neposrednu zaštitu u Nacionalnom parku obavljaju nadzornici.

Èlanak 37.

Nadzornik Nacionalnog parka ima službenu iskaznicu.

Sadržaj i oblik iskaznice propisuje ravnatelj Državne uprave.

Èlanak 38.

Nadzornik Nacionalnog parka ima propisanu odoru na kojoj je istaknut znak Nacionalnog parka.

Izgled i boju odore i znaka propisuje ravnatelj Ustanove.

Èlanak 39.

Nadzornik Nacionalnog parka smije za vrijeme obavljanja službe nositi oružje.

Vrstu, uvjete i vrijeme nošenja oružja za vrijeme obavljanja službe odreðuje ravnatelj Ustanove, u skladu sa zakonom.

Èlanak 40.

Protiv fizièke ili pravne osobe koja poèini prekršaj iz ovoga Pravilnika nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je podnijeti prekršajnu prijavu.

Èlanak 41.

U obavljanju nadzora po ovome Pravilniku nadzornik Nacionalnog parka ima ovlaštenje:

- zatražiti od posjetitelja osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može utvrditi identitet posjetitelja,

- pregledati prtljagu i prijevozno sredstvo osobe,

- pregledati osobu ako se osnovano pretpostavlja da nosi vatreno oružje,

- zatražiti predoèenje posebnog odobrenja za obavljanje odreðene djelatnosti ili kretanja po Nacionalnom parku, kada je to propisano ovim Pravilnikom,

- zabraniti plovidbu pravnoj ili fizièkoj osobi ako ne posjeduje propisano ovlaštenje ili ulaznicu za kretanje Nacionalnim parkom,

- narediti uklanjanje objekata koji su izgraðeni ili postavljeni bez odobrenja ili protivno odobrenju, odnosno odredbama ovoga Pravilnika,

- narediti izvršenje obveza ako u postupku nadzora utvrdi da se one ne obavljaju prema odredbama ovoga Pravilnika,

- poduzimati i druge radnje i mjere potrebne za provoðenje unutarnjeg reda propisanog ovim Pravilnikom.

Ako fizièke ili pravne osobe ne postupe po rješenju nadzornika u obavljanju nadzora, nadzornik može, u opravdanim sluèajevima i kada je to po prirodi obveze, narediti izvršenje obveze putem treæih osoba i u skladu sa zakonom provesti postupak naplate troškova od osobe koja je bila dužna postupiti po rješenju.

Èlanak 42.

U obavljanju nadzora po ovom Pravilniku, nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je:

- privremeno oduzeti ribolovni alat, i oduzeti ulov, ako je osoba zateèena u ribolovu bez dozvole,

- privremeno oduzeti opremu ako je osoba zateèena u obavljanju podvodnih aktivnosti bez odobrenja,

- privremeno oduzeti oružje koje nosi osoba bez odobrenja,

- oduzeti i drugi protupravno prisvojeni dio živog i neživog svijeta koji pripada Nacionalnom parku, te privremeno oduzeti sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvajanje,

- zabraniti prodaju i privremeno oduzeti robu koja se na podruèju Nacionalnog parka prodaje suprotno odredbama ovoga Pravilnika.

- izreæi mandatnu kaznu.

Èlanak 43.

Nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je izreæi kaznu na mjestu prekršaja u sluèajevima propisanim ovim Pravilnikom.

O naplaæenoj kazni na mjestu prekršaja izdaje se potvrda.

Ako prekršitelj iz bilo kojeg razloga ne plati kaznu na mjestu prekršaja, može to uèiniti u toku od osam (8) dana od dana kad je uèinjen prekršaj.

Èlanak 44.

U postupku provoðenja nadzora nadzornik donosi rješenje.

Žalba protiv rješenja nadzornika može se izjaviti Državnoj upravi.

Èlanak 45.

Na voðenje upravnog postupka, kao i na druge radnje u postupku nadzora nad provoðenjem reda propisanog ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o opæem upravnom postupku.

V. OZNAKE UNUTAR NACIONALNOG PARKA

Èlanak 46.

Oznaèavanja na podruèju Nacionalnog parka obavljaju se sukladno prostornom planu i ovom Pravilniku.

Jezièno oznaèavanje obvezno je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Jezièno oznaèavanje može biti i na nekom drugom svjetskom jeziku o èemu odluèuje ravnatelj Ustanove uz prethodnu suglasnost Državne uprave.

VI. KAZNENE ODREDBE

Èlanak 47.

Novèanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kn kaznit æe se za prekršaj pravna osoba:

- ako plovilo drži na mjestu koje nije oznaèeno za privez (èlanak 4.);

- ako plovilo drži na privezu bez odobrenja Ustanove (èlanak 5.);

- ako se kreæe plovilom unutar podruèja Nacionalnog parka bez dopuštenja (èlanak 6.);

- ako na podruèju Nacionalnog parka obavlja podvodne aktivnosti bez odobrenja Državne uprave (èlanak 9.);

- ako obavlja istraživanje u moru, morskom dnu i morskom podzemlju bez odobrenja Državne uprave (èlanak 10.);

- ako obavlja lov školjkaša ili vadi druge morske organizme bez dopuštenja Državne uprave (èlanak 17.);

- ako obavlja lov, hvatanje, proganjanje, ozljeðivanje ili ubijanje životinja, ošteæivanje njihovih razvojnih oblika, gnjezda ili legla i obitavališta (èlanak 18.);

- ako obavlja sjeèu ili pošumljavanje bez dopuštenja Državne uprave (èlanak 19.);

- ako bere, sijeèe i ošteæuje biljni pokrov (èlanak 20.);

- ako unosi strane životinjske i biljne vrste na podruèje Nacionalnog parka bez dopuštenja Državne uprave (èlanak 22.);

- ako iskorištava mineralne sirovine, mijenja krajolik ili ako obavlja bilo koje drugo korištenje prirodnih izvora (èlanak 24.);

- ako gradi ili postavi objekt bez dopuštenja Državne uprave (èlanak 25.);

- ako odlaže graðevinski materijal, industrijski i kuæni otpad, te ispušta tekuæine i upotrebljava kemijska sredstva kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta (èlanak 25.);

- ako obavlja djelatnost na podruèju Nacionalnog parka bez odobrenja Ustanove (èlanak 33.);

- ako snima ili fotografira u Nacionalnom parku u komercijalne svrhe bez odobrenja Ustanove (èlanak 33. stavak 4.).

Za prekršaje iz ovoga èlanka kaznit æe se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novèanom kaznom od 500,00 do 4.000,00 kn.

Èlanak 48.

Novèanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn kaznit æe se za prekršaj fizièka osoba:

- ako plovilo drži na privezu na mjestima koja nisu oznaèena za privez (èlanak 4.);

- ako plovilo drži na privezu bez odobrenja Ustanove (èlanak 5.);

- ako se plovilom kreæe unutar podruèja Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove (èlanak 6.);

- ako se kupa na mjestima gdje kupanje nije dozvoljeno (èlanak 8.);

- ako gradi ili postavi objekt bez dopuštenja Državne uprave (èlanak 25.);

- ako obavlja podvodne aktivnosti bez odobrenja Državne uprave (èlanak 9.);

- ako obavlja rekreacijsko-športski ribolov bez odobrenja Ustanove i sa alatom koji nije dozvoljen (èlanak 13. i 16.);

- ako lovi, sakuplja i vadi školjkaše i druge morske organizme bez dopuštenja Državne uprave (èlanak 17.);

- ako obavlja lov, hvatanje, proganjanje, ozljeðivanje ili ubijanje životinja, ošteæivanje njihovih razvojnih oblika, gnjezda ili legla i obitavališta (èlanak 18.);

- ako obavlja sjeèu ili pošumljavanje na podruèju Nacionalnog parka bez dopuštenja Državne uprave (èlanak 19.);

- ako bere, sijeèe i ošteæuje biljni pokrov na podruèju Nacionalnog parka (èlanak 20.);

- ako se kreæe i boravi 500 metara od obale otoèiæa Purare, te hridi, Klinti i Voliæ bez pratnje ovlaštenih zaposlenika Ustanove (èlanak 21.);

- ako unosi strane životinjske i biljne vrste na podruèju Nacionalnog parka bez dopuštenja Državne uprave (èlanak 22.);

- ako loži vatru izvan naselja i mjesta koja su posebno oznaèena i odreðena za tu namjenu (èlanak 23.);

- ako iskorištava mineralne sirovine, mijenja krajolik ili ako obavlja bilo koje drugo korištenje prirodnih izvora (èlanak 24.);

- ako odlaže graðevinski otpadni materijal, industrijski i kuæni otpad, ispušta tekuæine i upotrebljava kemijska sredstva kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta (èlanak 25.);

- ako se zatekne u Nacionalnom parku bez ulaznice (èlanak 27.);

- ako se kreæe izvan podruèja namijenjenih za razgledavanje i posjeæivanje (èlanak 29.);

- ako se kreæe s vatrenim oružjem na podruèju Nacionalnog parka (èlanak 31.);

- ako obavlja djelatnost na podruèju Nacionalnog parka bez pismenog odobrenja Ustanove (èlanak 33.);

- ako snima ili fotografira u Nacionalnom parku u komercijalne svrhe bez odobrenja Ustanove (èlanak 33. stavak 4.).

Za prekršaje iz ovoga èlanka nadzornik može izricati i naplaæivati mandatnu kaznu u iznosu od 400,00 kn.

Èlanak 49.

Prihodi ostvareni od naknada i mandatnih kazni, prihod su Ustanove i koriste se za promicanje i unapreðenje Nacionalnog parka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE

Èlanak 50.

Ravnatelj Državne uprave i ravnatelj Ustanove donijet æe provedbene propise, prema odredbama ovoga Pravilnika, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Ustanova æe u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obaviti oznaèavanja u podruèju Nacionalnog parka sukladno ovom Pravilniku.

Èlanak 51.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Odluka o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Kornati" (Službeni vjesnik opæina Drniš, Knin i Šibenik", br. 20/86).

Èlanak 52.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-04/96-04/14

Urbroj: 532/1-10-3/6-96-1

Zagreb, 2. svibnja 1996.

Ravnatelj
Ferdinand Meder, prof., v. r.