DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA

Na temelju èlanka 30. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 30/94 i 72/94), èlanka 14. stavka 2., u svezi s èlankom 11. stavkom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine" br. 131/97), ravnatelj Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša donosi

PRAVILNIK

O UNUTARNJEM REDU U NACIONALNOM PARKU "BRIJUNI"

I. OPÆE ODREDBE

Èlanak 1.

Ovim Pravilnikom ureðuju se pitanja zaštite, unapreðenja i korištenja Nacionalnog parka "Brijuni" (u daljnjem tekstu: Nacionalni park), te propisuju prekršaji i odreðuju upravne mjere za nepoštivanje odredaba ovoga Pravilnika.

Èlanak 2.

Zaposlenici Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" (u daljnjem tekstu: Ustanova), osobe koje imaju boravište na tom podruèju, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama, te pravne i fizièke osobe koje na podruèju Nacionalnog parka obavljaju dopuštenu djelatnost i posjetitelji Nacionalnog parka dužni su se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika.

Èlanak 3.

Ustanova je dužna skrbiti o zaštiti, održavanju i promicanju Nacionalnog parka.

Ustanova upravlja podruèjem Nacionalnog parka na temelju programa zaštite, održavanja, oèuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka sukladno zakonu, Prostornom planu Nacionalnog parka "Brijuni" (u daljnjem tekstu: Prostorni plan) i ovom Pravilniku.

II. UNUTARNJI RED U NACIONALNOM PARKU

1. Zaštita žive i nežive prirode

Èlanak 4.

Radi oèuvanja neizmijenjenih, iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti Nacionalnog parka, zabranjene su na cijelom njegovom podruèju:

- gospodarska uporaba prirodnih dobara,

- radnje i djelatnosti kojima se umanjuje vrijednost prirodnih dobara, osobio tla, šume i ostale vegetacije, te mora i podmorja,

- svaki zahvat koji ima štetan uèinak na geomorfološku, biološku i krajobraznu raznolikost, oèuvanje prirodnog genetskog sklada, te sklad žive i nežive prirode.

1.1. Zaštita nežive prirode

Èlanak 5.

Radi zaštite geomorfoloških, paleontoloških, krajobraznih i drugih vrijednosti nežive prirode u Nacionalnom parku zabranjeno je:

- svako zadiranje u tlo kojim se ugrožavaju, ošteæuju i uništavaju izvorne vrijednosti geološke podloge, odnosno prirodnih izdanaka karbonatnih stijena i krša,

- svako uništavanje tragova života iz geološke prošlosti, posebno tragovi života dinosaura u priobalju brijunskih otoka,

- svako uništavanje, iznošenje i otuðivanje antropoloških nalaza i materijalnih ostataka razlièitih kultura, te arheoloških nalaza,

- svako mijenjanje, ošteæivanje i umanjenje izvornih i estetskih vrijednosti prirodnog i doprirodnog krajobraza i kulturno-povijesnih graðevina i spomenika,

- svako umanjenje kakvoæe mora i podmorja, te njihovo oneèišæavanje.

Iznimno, radnje iz stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga èlanka dopuštene su u svrhu znanstveno-istraživaèkog rada uz ishoðenje dopuštenja Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša (u daljnjem tekstu: Državna uprava).

Radi zaštite i oèuvanja geomorfoloških, paleontoloških, krajobraznih i drugih vrijednosti Ustanova može donositi posebne programe (posebni projekti, struène studije i dr.) uz suglasnost Državne uprave.

Èlanak 6.

Na podruèju Nacionalnog parka zabranjene su radnje koje mogu prouzroèiti promjene ili ošteæenja na ovom zaštiæenom dijelu prirode, te radnje koje mijenjaju prirodni izgled i narušavaju krajobrazne vrijednosti Nacionalnog parka, poput izgradnje novih objekata, puteva, dalekovoda i slièno.

Iznimno, uz dopuštenje Ustanove, koje se izdaje na temelju uvjeta zaštite prirode koje utvrðuje Državna uprava, dozvoljena je izgradnja objekata koji služe zaštiti, održavanju i promicanju Nacionalnog parka, i koji ne narušavaju njegov prirodni izgled i krajobrazne vrijednosti.

Gospodarski (turistièki) i drugi objekti mogu se graditi, obnavljati, adaptirati i ureðivati sukladno Prostornom planu Nacionalnog parka "Brijuni" i posebnim uvjetima zaštite prirode koje izdaje Državna uprava.

Zabranjeno je nasipavati more, izgraðivati pristupe obali, obalu, luèice, vezove i druge vrste pristana na svim obalama otoka i otoèiæa na podruèju Nacionalnog parka, osim na za to Prostornim planom predviðenim mjestima i uz posebne uvjete zaštite prirode koje propisuje Državna uprava.

Odredbe stavka 1. i 2. ovoga èlanka primjenjuju se i na gradnju i postavljanje privremenih objekata.

Èlanak 7.

Zabranjeno je vaðenje kamena, šljunka, pijeska i drugih mineralnih sirovina, kao i bilo koje drugo korištenje prirodnih izvora ili mijenjanje krajobraza.

Zabranjeno je istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina (kamena, pijeska, šljunka, i dr.), gradnja kopova i podizanje postrojenja, te mijenjanje i umanjivanje kakvoæe krajobraza.

Iznimno, dozvoljena je eksploatacija mineralnih sirovina u svrhu sanacije postojeæih napuštenih nesaniranih kopova, opasnih za ljude i životinje, ili onih koji su vizualno neprimjereni krajobrazu ili umanjuju izvornu vrijednost krajobraza, uz ishoðenje uvjeta zaštite prirode koje utvrðuje Državna uprava.

Èlanak 8.

Zabranjeno je svako oneèišæenje zraka, tla, vode, mora i podmorja, odnosno umanjenje njihovih izvornih vrijednosti, a osobito:

- odlaganje svih vrsta otpada (industrijskog, graðevinskog, komunalnog, kuænog, radioaktivnog i dr.),

- sve vrste emisija tvari i energije (buka, vibracija, zraèenje, toplina i dr.), te mikrobiološko oneèišæenje.

Èlanak 9.

Radi zaštite prostora Nacionalnog parka od oneèišæenja Ustanova može uz suglasnost mjerodavnog tijela nadležnog za komunalne poslove utvrditi mjesto i vrijeme privremenog odlaganja komunalnog i kuænog otpada.

Pravne i fizièke osobe koje koriste poslovne objekte na podruèju Nacionalnog parka, ili koje na tom podruèju obavljaju poslovnu djelatnost, te gosti i posjetitelji Nacionalnog parka, kao i druge osobe, dužni su odlagati otpad na mjestima i na naèin koji odredi Ustanova.

Posjetitelji mogu svoj otpad neposredno iznositi iz Nacionalnog parka.

Ustanova je dužna osigurati i oznaèiti mjesta za odlaganje otpada sukladno ovom Pravilniku.

1.2. Zaštita žive prirode

1.2.1. Zaštita biljnog svijeta

Èlanak 10.

Na podruèju Nacionalnog parka zabranjeno je branje, sakupljanje, uklanjanje sa staništa i ošteæivanje biljaka bez dopuštenja Državne uprave.

Èlanak 11.

Zabranjeno je unošenje i sadnja stranih (alohtonih), hibridnih i kloniranih biljnih vrsta na èitavom podruèju Nacionalnog parka.

Èlanak 12.

Na podruèju Nacionalnog parka obavljanje tradicionalne poljoprivrede je dozvoljeno na zateèenim obraðenim površinama.

Košnja trave je dopuštena.

Ustanova organizira košenje trave na putevima radi protupožarne zaštite i održavanja livada.

Èlanak 13.

Na podruèju Nacionalnog parka zabranjeno je paljenje trave i korova.

Èlanak 14.

Na podruèju Nacionalnog parka zabranjena je sjeèa i pošumljavanje.

Iznimno, na temelju programa zaštite, oèuvanja i održavanja šuma (struène studije) i uz dopuštenje Državne uprave, dozvoljena je sanitarna sjeèa, sjeèa uzgojnog karaktera, uzgojni radovi i pošumljavanje, ako služi za oèuvanje i promicanje oèuvanja šumskih zajednica u Nacionalnom parku.

Programom zaštite, oèuvanja i održavanja šuma posebno se skrbi o vrijednim šumskim sastojinama i predjelima, i to:

- šumi crnike na zapadnim padinama brda Turanj (istoèno od "Bijele vile") i Malom Brijunu,

- makiji na prostoru otoka Krasnica (Vanga), Pustom otoku (Madona) i Malom Brijunu,

- parkovima "Bijele vile" i vile "Brijunka",

- lokalitetu Saline s pticama vodaricama,

- soliternim primjercima vegetacije,

- arboretumu.

Èlanak 15.

Sanitarna sjeèa i druge šumarske aktivnosti i radnje ne mogu se obavljati u tijeku vegetacijske sezone.

1.2.2. Zaštita životinjskog svijeta

Èlanak 16.

Na podruèju Nacionalnog parka zabranjeno je rastjerivanje, proganjanje, uznemiravanje, hvatanje, ozljeðivanje i ubijanje životinjskih vrsta.

Iznimno, na temelju struène studije i uz dopuštenje Državne uprave mogu se hvatati životinjske vrste, ako to služi oèuvanju i promicanju oèuvanja životinjskih vrsta Nacionalnog parka.

Uz dopuštenje Državne uprave, dozvoljeno je hvatanje životinjskih vrsta u svrhu znanstvenog prouèavanja, radi provoðenja sanitarnih mjera, te uspostavljanja prirodne ravnoteže.

Radi zaštite i uspostavljanja prirodne ravnoteže Ustanova donosi program gospodarenja jelenom lopatarom, jelenom axisom, muflonom i istarskim govedom uz suglasnost Državne uprave.

Èlanak 17.

Zabranjeno je unošenje i puštanje stranih (alohtonih), hibridnih i kloniranih životinjskih vrsta na podruèju Nacionalnog parka.

Èlanak 18.

U Nacionalnom parku zabranjeno je zaprašivanje kemijskim sredstvima ili na drugi naèin masovno uništavanje kukaca.

Iznimno, na temelju struène studije i uz dopuštenje Ustanove koje se izdaje na temelju posebnih uvjeta zaštite prirode koje utvrðuje Državna uprava, mogu se obavljati mjere zaštite od najezde kukaca.

Èlanak 19.

Na podruèju Nacionalnog parka zabranjeno je sakupljanje žaba, puževa i gljiva, te branje ljekovitog bilja, kao i drugo sakupljanje dijelova žive i nežive prirode.

Èlanak 20.

Na podruèju Nacionalnog parka zabranjena je svaka vrsta lova i lovnih aktivnosti.

Èlanak 21.

Zabranjeno je nošenje i korištenje vatrenog oružja, kao i drugih sredstava pogodnih za lov (luk i strijele, klopke, mreže itd.) na podruèju Nacionalnog parka.

Vatreno oružje mogu nositi samo službene i ovlaštene osobe u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom.

2. Rekreacijski ribolov

Èlanak 22.

Na podruèju Nacionalnog parka ribolov je zabranjen.

Iznimno, na podruèju Nacionalnog parka dopušten je rekreacijski ribolov.

Èlanak 23.

Za rekreacijski ribolov u Nacionalnom parku mora se dobiti dozvola koju izdaje Ustanova. Za dozvolu se plaæa propisana naknada.

Dozvola se izdaje najmanje za jedan dan, a najviše za petnaest dana.

Ovisno o duljini trajanja dozvole plaæa se naknada.

Visinu naknade za obavljanje rekreacijskog ribolova utvrðuje ravnatelj Ustanove.

Èlanak 24.

Rekreacijski ribolov smije se obavljati uz uporabu tri povraza s najviše 3 udice.

Èlanak 25.

Rekreacijski ribolov nije dopušten noæu.

Za vrijeme lovostaja rekreacijski ribolov je zabranjen.

Lokalitete i pobliže uvjete za rekreacijski ribolov propisuje ravnatelj Ustanove.

Èlanak 26.

U rekreacijskom ribolovu dozvoljen je dnevni ulov do 2 kg ribe po dozvoli.

Kolièina ulova iz stavka 1. ovoga èlanka može biti i veæa ako se radi o ulovu jedne ribe teže od 2 kg.

Èlanak 27.

Ribe ulovljene u obavljanju rekreacijskog ribolova ne smiju se stavljati u promet.

Èlanak 28.

Zabranjena je upotreba ribolovnih alata koji nisu navedeni u èlanku 24. ovoga Pravilnika.

Èlanak 29.

Zabranjen je lov, sakupljanje i vaðenje školjkaša, trpova, ježinaca i drugih morskih organizama na podruèju Nacionalnog parka.

Dozvoljen je lov, sakupljanje i vaðanje školjkaša, trpova, ježinaca i drugih morskih organizama u znanstvene i obrazovne svrhe na temelju dopuštenja Državne uprave.

3. Istraživanje

Èlanak 30.

Nacionalni park, kao podruèje višestrukih prirodnih i znanstvenih vrijednosti, namijenjen je znanstvenom istraživanju.

Znanstvena istraživanja na podruèju Nacionalnog parka, moraju imati suglasnost Ustanove.

Znanstvena istraživanja koja imaju za svrhu bolje upoznavanje ekologije zaštiæenog prostora, cjelokupnog ekosustava ili karakter monitoringa, imaju prednost pri dobivanju suglasnosti.

Za istraživanje biljnih i životinjskih vrsta, te obavljanje geoloških, geomorfoloških, paleontoloških, hidroloških i drugih istraživanja, potrebno je ishoditi dopuštenje Državne uprave, a za istraživanje kulturnih dobara i dopuštenje Ministarstva kulture.

U dopuštenju iz stavka 4. ovoga èlanka utvrðuju se i uvjeti zaštite prirode.

O dopuštenju za znanstveno istraživanje izvješæuje se Ministarstvo znanosti i tehnologije.

Pravne i fizièke osobe koje su obavile istraživanje dužne su u roku 60 dana od dana završetka istraživanja dostaviti izvješæe o istraživanju i rezultatima istraživanja Državnoj upravi.

Èlanak 31.

Znanstvena istraživanja koja bi ugrozila izvornost prirode u Nacionalnom parku, ili bi dovela do promjene staništa i izgleda krajobraza ili znatnog uništavanja geoloških, hidroloških, geomorfoloških i drugih vrijednosti, ili znatnog ugrožavanja biljnih vrsta, ili rastjerivanja, uznemiravanja, hvatanja, ozljeðivanja i ubijanja životinjskih vrsta nisu dopuštena.

Èlanak 32.

Ustanova ima pravo prekinuti istraživaèku aktivnost u sluèaju da se istraživaèi ne pridržavaju uvjeta utvrðenih u dopuštenju ili posebno dogovorenih s Ustanovom o naèinu i vremenu istraživanja, te ako istraživaèi svojom djelatnošæu i radnjama nanesu štetu Nacionalnom parku.

4. Zaštita kulturnih dobara

Èlanak 33.

U Nacionalnom parku posebno su zaštiæena spomenièka podruèja, i to:

I. stupanj zaštite - arheološke zone, kompleks Verige i Kastrum, Gradina, Gromaèe, Crkva Sv. Marije i ostali pretpovijesni, antièki i srednjevjekovni objekt tvrðava Tegetthoff, izdvojeno podruèje "Bijele vile" s parkom i cjelina otoka Krasnice.

Uvjeti zaštite spomenièkog podruèja obvezuju na potpunu zaštitu bez promjene postojeæeg stanja, osim konzervacije, restauracije, odnosno rekonstrukcije objekata u smislu vraæanja u izvorno stanje, kao i radova na održavanju objekata, okoline i njihove prezentacije.

II. stupanj zaštite - centralne zone s objektima hotela, vila - depandansi, vilom Zagorka, zimskim bazenom, kuæom na moru, kompleksom poljoprivredne ekonomije, objektima muzeja i izložbi, hotelskim objektima i ostalim dijelovima Nacionalnog parka.

Uvjeti zaštite kod intervencije u prostoru i na objektima obvezuju na one radnje koje se odnose u pravilu na oèuvanje postojeæeg stanja zaštiæenog objekta, a dopuštena izgradnja usklaðuje se za svaki objekt individualno prema valoriziranim prostornim elementima.

Zaštita navedenih spomenika kulture, kao i drugih kulturnih dobara na podruèju Nacionalnog parka provodi se u skladu sa zakonom te programom zaštite i oèuvanja spomenika kulture.

Zabranjeno je svako ošteæivanje spomenika kulture.

Zabranjeno je iskopavanje i iznošenje arheoloških nalaza.

Radnje na spomenicima kulture mogu se obavljati samo na temelju dopuštenja tijela državne uprave nadležnog za zaštitu spomenika kulture.

5. Posjeæivanje, razgledavanje i rekreacija

5.1. Posjetitelji

Èlanak 34.

Nacionalni park kao podruèje s naglašenim prirodnim, znanstvenim, kulturnim, odgojno-obrazovnim i turistièko-rekreativnim vrijednostima namijenjen je posjeæivanju i razgledavanju.

Ustanova donosi program (model) posjeæivanja i razgledavanja kojim se pobliže ureðuju moguæa mjesta posjeæivanja, istovremeni broj posjetitelja, naèin posjeæivanja i organiziranje prezentacijskog centra Ustanove.

Èlanak 35.

Posjetitelji Nacionalnog parka mogu u njega uæi samo na mjestima koja su odreðena kao ulazi u Nacionalni park.

Za ulaz u Nacionalni park plaæa se naknada Ustanovi.

Visinu naknade (cjenik) za ulaz u Nacionalni park utvrðuje Ustanova uz suglasnost Državne uprave.

Posjetitelji su dužni saèuvati ulaznicu za vrijeme boravka u Nacionalnom parku.

Za vrijeme svog boravka, kretanja i razgledavanja Nacionalnog parka posjetitelji su se dužni pridržavati uputa koje su ispisane na ulaznici, informativnim ploèama, te drugim oznakama u Nacionalnom parku.

Èlanak 36.

Posjetiteljima Nacionalnog parka dopušten je ulaz s kopnene strane preko ulaza u Fažani, a morskim putem preko privezišta luke Veliki Brijun odnosno priveza uz Novu Obalu.

Èlanak 37.

Unutar granica Nacionalnog parka dozvoljeno je kretanje posjetiteljima samo na podruèjima, putevima i stazama koje su oznaèene i namijenjene razgledavanju i posjeæivanju.

Pravce kretanja i mjesta koja se mogu posjeæivati utvrðuje Ustanova.

Ustanova je dužna osigurati da pravci kretanja i mjesta koja se mogu posjeæivati budu odgovarajuæe oznaèeni.

Èlanak 38.

Kretanje posjetitelja izvan podruèja i staza iz èlanka 37. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika dozvoljeno je samo uz pratnju zaposlenika Ustanove ili osobe koju je ovlastila Ustanova.

5.2. Prijevoz posjetitelja i prometovanje u Nacionalnom parku

5.2.1. Prijevoz posjetitelja i prometovanje

Èlanak 39.

U Nacionalnom parku prijevoz posjetitelja i razgledavanje Nacionalnog parka organizira Ustanova.

Iznimno, Ustanova može povjeriti prijevoz posjetitelja drugoj pravnoj ili fizièkoj osobi na temelju provedenog natjeèaja.

U obavljanju djelatnosti iz stavka 2. ovoga èlanka Ustanova izdaje dopusnicu.

Èlanak 40.

U Nacionalnom parku vozila se mogu kretati samo po odreðenim prometnicama.

Prometnice iz stavka 1. ovog èlanka nisu javne prometnice i tim prometnicama mogu se kretati samo vozila Nacionalnog parka, te drugih ovlaštenih pravnih i fizièkih osoba.

Èlanak 41.

Prometovanje na cestama Nacionalnog parka dopušteno je, uz uvjete utvrðene ovim Pravilnikom, samo za vozila Ustanove, Ureda predsjednika Republike, Hrvatske vojske, policije i javnih službi, a iznimno vozilima drugih pravnih i fizièkih osoba koje uz odobrenje Ustanove obavljaju odgovarajuæe poslove na zaštiti i oèuvanju prirodnih i kulturnih dobara, odnosno obavljaju druge djelatnosti na podruèju Nacionalnog parka za koje imaju dopuštenje Ustanove ili Državne uprave.

Èlanak 42.

Na cestama Nacionalnog parka mogu prometovati: motorna vozila, traktori, radni strojevi, zaprežna vozila, elektromobili, bicikli bez i sa pomoænim motorom i turistièki vlak - kao prevozno sredstvo Ustanove.

Turistièki vlak obavlja prometovanje samo po asfaltiranim prometnicama.

Sudionici u prometu dužni su upravljati vozilima uz prijeko potreban oprez jer se putevima Nacionalnog parka kreæu i životinje.

Èlanak 43.

Zabranjeno je prometovanje vozilima na motorni pogon:

1. od Centra (raskrižje kod Crkve Sv. Germana) pravcem: preko Trga prijateljstva, ispred hotela "Neptun", pored glavnog kupališta do mola u zaljevu Verige;

2. od Trga prijateljstva - šetalištem ispred hotela "Karmen" do lukobrana;

3. putem izmeðu zgrade prirodoslovnog muzeja, Vile Marica u pravcu benzinske crpke;

4. od Cvijetnjaka pravcem do fazanerije;

5. u svim ograðenim prostorima na podruèju Nacionalnog parka.

Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga èlanka na putevima iz toèke 1., 2., 4. i 5., u za to odreðenim prigodama i interventnim potrebama, mogu prometovati specijalna vozila, službena vozila, turistièki vlak i vozila za pranje prometnica.

Èlanak 44.

Dozvoljeno je prometovanje vozilima na motorni i elektrièni pogon u jednom smjeru:

1. od Centra (raskrižje kod crkve Sv. Germana) do Penede pravcem: iznad ljetnog kina, pored Kastruma, preko Ðakona do ulaza u Penedu;

2. od ulaza u Penedu do raskrižja Centra pravcem: od ulaza u Penedu putem pored mora i zaljeva Saline i iznad šumskog rasadnika do raskrižja Centra;

3. od ulaza u vilu "Brijunka" do raskrižja Saline putem: pored ograde Saline do raskrižja Saline;

4. od hotela "Jurina" do raskrižja Centra putem: iznad benzinske crpke, iznad kamene stijene iza prirodoslovnog muzeja, u pravcu Centra.

Èlanak 45.

Put s prednošæu prolaza je put od ulaza I. vile "Brijunka" do ulaza I. vile "Jadranka", pored ograde Saline i preko raskrižja Saline, raskrižja iznad šumskog rasadnika, te raskrižja Centar, pored hotela "Karmen", izmeðu hotela "Jurina" i "Franina", uz ulaz I. "Bijele vile" do ulaza I. vile "Jadranke".

Na putevima Nacionalnog parka prednost u prometovanju imaju: vozila pod pratnjom i specijalna vozila, turistièki vlak, izletnici u organiziranoj grupi - pješaci.

Kad su na prometnicama životinje u kretanju vozila moraju stati.

Èlanak 46.

Zabranjeno je prometovanje vozilima ukupne visine preko 2,40 m kroz ulaze u krug benzinske crpke.

Èlanak 47.

Prometovanje vozila za opskrbu objekata obavlja se:

- za hotele putevima iza hotela,

- za glavno gostinjsko kupalište pravcem preko raskrižja Centar, pored vile "Zagorka" u pravcu teniskog igrališta, iza vrta agruma do kupališta i obratno.

Èlanak 48.

Vozila se mogu parkirati na za to odreðenim i oznaèenim mjestima.

Zabranjeno je parkiranje vozila na putevima Nacionalnog parka.

Na zelenim površinama Nacionalnog parka zabranjeno je kretanje, parkiranje i zaustavljanje vozila.

Èlanak 49.

Za parkiranje vozila Ustanove po završetku radnog vremena, odreðuju se posebni prostori odnosno površine, i to:

1. za vozila Nacionalnog parka (ustrojstvena jedinica "Flora i fauna") - u krugu šumskog rasadnika i krugu Fazanerije i Ðakona,

2. za vozila Službe nabave i skladišta - u prostorima vinskog podruma,

3. za vozila ustrojstvene jedinice "Hotelijerstvo i turizam" - iza hotela "Istra", i uz vilu "Zagorka",

4. za vozila ustrojstvene jedinice "Tehnièki poslovi" - u krugu benzinske crpke i radionica Ustanove.

Èlanak 50.

Pri prijevozu zaposlenika Ustanove kao autobusno stajalište koristi se prostor na putu iznad vile "Zagorka".

Za turistièki vlak kao radno stajalište odreðuje se prostor na dijelu puta izmeðu crkve Sv. Germana i hotela "Karmen".

Èlanak 51.

Prometovanje, zaustavljanje i parkiranje motornih vozila državnih tijela i Državnog protokola, kao i vozila Ustanove kojima se obavlja opsluživanje njihovih objekata, uredit æe se u skladu s potrebama tih tijela i Državnog protokola.

Èlanak 52.

Brzina kretanja vozila na motorni pogon na putevima Nacionalnog parka je:

- za izletnièki vlak, traktore i radne strojeve do 20 km/h,

- za autobuse, teretna i kombi vozila do 30 km/h,

- za osobna vozila do 40 km/h.

Èlanak 53.

Na pitanja koja nisu ureðena ovim Pravilnikom, a odnose se na ponašanje u prometu, neposredno æe se primjenjivati odredbe zakona i drugih propisa koji ureðuju ponašanje sudionika u prometu.

Èlanak 54.

Za regulaciju prometa u skladu s ovim Pravilnikom, na prometnicama Nacionalnog parka postavljaju se prometni znakovi, sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona, vodeæi raèuna o estetskim vrijednostima prostora.

Èlanak 55.

Kontrolu i reguliranje prometa, kontrolu vozila, vozaèa i drugih sudionika u prometovanju na putevima Nacionalnog parka, u redovnim i izvanrednim prilikama, neposredno obavljaju ovlaštene osobe.

Èlanak 56.

Protiv prekršitelja prometnih propisa, ovlaštene osobe poduzimaju mjere u skladu sa zakonom, drugim propisima o prometovanju i ovim Pravilnikom.

5.2.2. Plovidba i privez plovila

Èlanak 57.

Prijevoz gostiju hotela i posjetitelja na morskom podruèju Nacionalnog parka obavlja se plovilima Ustanove, a može se obavljati i plovilima pravnih i fizièkih osoba kojima to Ustanova odobri.

Fizièke i pravne osobe koje obavljaju prijevoz gostiju hotela i posjetitelja dužne su pridržavati se odredaba ovoga Pravilnika, a prijevoz obavljaju prema uvjetima i na naèin koji odredi Ustanova.

Èlanak 58.

Kretanje plovila u vodama Nacionalnog parka dozvoljeno je uz dopuštenje Ustanove.

Posjetitelji Nacionalnog parka mogu plovilom uz plaæanje naknade uploviti u luku Veliki Brijun, te privezišta Mali Brijun i Nova Obala.

U luku Veliki Brijun, te privezišta Mali Brijun i Nova Obala mogu uplovljavati i privezati se plovila drugih fizièkih i pravnih osoba koje imaju dopuštenje Ustanove.

Na otoku Sv. Jerolim i Kotežu (Kozada) dozvoljeno je pristajanje i vožnja akvatorijem oko tih otoka za plovila malog gaza uz plaæanje naknade.

Odredbe ovoga èlanka ne odnose se na plovila Državnog protokola, Hrvatske vojske, policije, te drugih tijela državne uprave i javnih službi u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Èlanak 59.

Stalni privez plovila u luci Veliki Brijun ili na drugim organiziranim privezištima Nacionalnog parka mogu imati plovila Ustanove, te drugih pravnih i fizièkih osoba koje obavljaju dopuštenu djelatnost na podruèju Nacionalnog parka ili koriste objekte.

Privremeni privez plovila dozvoljen je samo na posebno oznaèenim i za to odreðenim privezištima.

U svrhu odvijanja kružnih panoramskih putovanja plovilom, ili potrebnog prijevoza ljudi i stvari, odreðuju se pristaništa na: rtu Karmen, uvali Lovorika, uvali Verige, uvali Sv. Mikula na otoku Mali Brijun, te otocima Sv. Jerolim i Kotežu (Kozada).

Èlanak 60.

Za vrijeme plovidbe vodama Nacionalnog parka zabranjeno je plovilima ispuštati oneèišæene vode.

U luci Veliki Brijun, te privezištima Mali Brijun i Nova obala plovila ne smiju ispuštati u more oneèišæenu vodu, niti koristiti sanitarne ureðaje, deterdžente za pranje i ispuštati ih u more.

Javna ustanova dužna je osigurati uporabu sanitarnog èvora i tuševa za posadu plovila i za druge osobe koje se nalaze na plovilu, koja su privezana u luci Veliki Brijun, kao i na drugim organiziranim privezištima.

Plovila za koja se utvrdi da ispuštaju oneèišæene vode, osim provoðenja postupka propisanim ovim Pravilnikom i naplate novèane kazne, naredit æe se isplovljavanje iz voda Nacionalnog parka.

Plovilima u luci Veliki Brijuni, te privezištima Mali Brijuni i Nova obala, kao i na drugim organiziranim privezištima u Nacionalnom parku, Ustanova osigurava odnošenje smeæa i otpada.

Zabranjeno je bacanje smeæa i otpada u more i odlaganje na kopnu na mjestima koja nisu posebno odreðena za tu namjenu.

Èlanak 61.

Korisnici odnosno vlasnici plovila koji nemaju odgovarajuæe dopuštenje Ustanove a zateknu se u vodama Nacionalnog parka, dužni su napustiti vode Nacionalnog parka ili pribaviti dopuštenje za plovidbu.

5.3. Boravak gostiju - korisnika ugostiteljsko-
-turistièkih usluga i posjetitelja izletnika

Èlanak 62.

U Nacionalni park dolaze osobe koje obavljaju poslove i radne zadaæe za koje su ovlašteni (zaposlenici, osobe koje obavljaju dopuštenu djelatnost, službene osobe i dr.), poslovni suradnici, gosti-korisnici ugostiteljskih i turistièkih usluga i posjetitelji-izletnici.

Èlanak 63.

Rezervaciju smještaja korisnika usluga u objektima Nacionalnog parka obavlja, i o njemu skrbi, služba prodaje u suradnji s recepcijama hotela.

Èlanak 64.

O boravku i usluživanju gostiju u objektima Nacionalnog parka skrbe zaposlenici Ustanove.

Pored uobièajenih usluga smještaja i prehrane, korisnicima ugostiteljsko-turistièkih usluga u Nacionalnom parku pružaju se i usluge:

- razgledavanja Nacionalnog parka koèijama, jahanjem konja, biciklima, elektromobilima i turistièkim vlakom,

- razgledavanja muzeja i izložbi, safari parka i drugih prirodnih i kulturno-povijesnih znamenitosti Nacionalnog parka,

- rekreacijskog ribolova,

- kupanja na za to ureðenim kupalištima i korištenja rekvizita Ustanove za šport i zabave na vodi, te na športskim terenima Nacionalnog parka.

Èlanak 65.

Posjetiteljima nije dopušteno hraniti životinje u Nacionalnom parku.

Èlanak 66.

U cilju osobne sigurnosti gostiju, pored odredbi o kuænom redu objekta u kojem borave, za vrijeme boravka u Nacionalnom parku, gosti su dužni:

- noæu, do 24,00 sata kretati se asfaltno-kolnim i osvijetljenim putevima, a nakon 24,00 samo uz hotele u užem priobalnom podruèju Nacionalnog parka,

- pri izlasku u šetnju Nacionalnim parkom, kao i pri prijelazu na kopno i sa kopna, nositi sa sobom hotelsku iskaznicu i pokazati na zahtjev ovlaštene osobe.

Èlanak 67.

Posjetitelji dolaze na podruèje Nacionalnog parka u organiziranim grupama ili pojedinaèno.

Èlanak 68.

Prihvat osoba i stvari pri dolasku i prijevoz na, i sa podruèja Nacionalnog parka, organizira ustrojstvena jedinica "izletnièki turizam" i propusna služba u Fažani, a zaposlenici-vodièi na otoku Veliki Brijun u skladu s programom utvrðenim za obilazak i razgledavanje Nacionalnog parka.

Èlanak 69.

Na podruèju Nacionalnog parka zabranjeno je kampiranje odnosno logorovanje.

Iznimno, uz dopuštenje Ustanove, može se u odreðenim sluèajevima odobriti kampiranje odnosno logorovanje mimo uvjeta utvrðenim stavkom 1. ovoga èlanka (npr. istraživaèkim skupinama).

Èlanak 70.

Na podruèju Nacionalnog parka zabranjeno je slobodno kretanje pasa.

Psi se mogu držati vezani ili u ograðenom prostoru, te voditi na uzici.

Èlanak 71.

Zabranjeno je loženje vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno oznaèena za tu namjenu.

5.4. Kupanje i obavljanje podvodnih aktivnosti

Èlanak 72.

Na podruèju Nacionalnog parka kupanje je dozvoljeno na mjestima koja su za to posebno namijenjena, odnosno na kojima su organizirana kupališta.

Mjesta na kojima je kupanje dozvoljeno moraju se vidno oznaèiti.

Èlanak 73.

Zabranjeno je kupanje oko otoka Krasnice (Vanga), Galije, Pustog otoka (Madona), ispred rezidencijalnih vila, osim za posjetitelje s posebnim odobrenjem, te na drugim podruèjima otoèja Brijuni na kojima zbog razloga zaštite ili drugih razloga Ustanova zabrani kupanje.

Èlanak 74.

U cilju upoznavanja podmorskog krajobraza i živog svijeta u moru u vodama Nacionalnog parka dopušteno je obavljanje podvodnih aktivnosti (športsko-rekreacijsko ronjenje i podvodno snimanje) uz dopuštenje Državne uprave.

Ustanova na temelju dopuštenja Državne uprave donosi godišnji program za podvodne aktivnosti.

Sudionici podvodnih aktivnosti plaæaju naknadu koju odreðuje Ustanova.

5.5. Rekreacija

Èlanak 75.

Rekreativne aktivnosti dozvoljene su samo na za to unaprijed predviðenim i oznaèenim mjestima.

Ustanova je dužna osigurati da mjesta predviðena za rekreaciju budu odgovarajuæe oznaèena.

Rekreativne aktivnosti organizira Ustanova, ako obavljanje tih aktivnosti ne povjeri drugim pravnim i fizièkim osobama, uz uvjete propisane ovim Pravilnikom.

6. Poljoprivreda i stoèarstvo

Èlanak 76.

Na podruèju Nacionalnog parka zabranjena je uspostava novih poljoprivrednih površina, izgradnja i uspostava farmi za uzgoj domaæih i divljih životinja, kao i ostalih poljoprivrednih i stoèarskih aktivnosti.

Dozvoljeno je obavljanje tradicionalne poljoprivrede na postojeæim poljoprivrednim površinama i uzgoj baštinjene pasmine (istarsko govedo).

7. Obavljanje djelatnosti

Èlanak 77.

U Nacionalnom parku dozvoljene su djelatnosti koje ne ugrožavaju izvornost prirode i kojima se ne koriste u gospodarske svrhe prirodna dobra, uz ishoðenje uvjeta zaštite prirode koje utvrðuje Državna uprava.

Za obavljanje djelatnosti na podruèju Nacionalnog parka potrebno je dopuštenje Ustanove.

Ako Ustanova ustupa obavljanje odreðene djelatnosti drugoj pravnoj ili fizièkoj osobi, provodi se natjeèajni postupak na naèin propisan statutom Ustanove.

Za izdavanje dopuštenja plaæa se naknada èiji iznos utvrðuje Ustanova.

Èlanak 78.

Radi prodaje suvenira, tiskovina, duhana, razglednica, nakita i sl., ili radi pružanja jednostavnijih usluga jela i piæa na podruèju Nacionalnog parka, mogu se postavljati kiosci, štandovi, automati za prodaju sladoleda i sliène naprave (privremeni objekti).

Mjesto, vrstu, uvjete i korisnike prava za postavljanje privremenih objekata odreðuje Ustanova.

Dozvolu za postavljanje privremenih objekata izdaje Ustanova.

Za korištenje privremenog objekta plaæa se naknada Ustanovi èiji iznos utvrðuje ravnatelj Ustanove.

Èlanak 79.

Na podruèju Nacionalnog parka mogu se postavljati informativni natpisi (panoi, ploèe ili druge oznake) vodeæi raèuna o estetskim vrijednostima prostora uz dopuštenje Ustanove.

Dopuštenjem iz stavka 1. ovoga èlanka utvrðuju se i uvjeti za postavljanje.

Èlanak 80.

Na podruèju Nacionalnog parka nije dozvoljeno snimanje ili fotografiranje u komercijalne svrhe bez dopuštenja Ustanove.

Za izdavanje dopuštenja plaæa se naknada èiji iznos utvrðuje ravnatelj Ustanove.

Èlanak 81.

S pravnim i fizièkim osobama koje obavljaju djelatnost na podruèju Nacionalnog parka Ustanova sklapa ugovor kojim se ureðuju meðusobni odnosi sukladno uvjetima zaštite prirode koje utvrðuje Državna uprava i ovom Pravilniku.

III. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Èlanak 82.

Protupožarnu zaštitu Nacionalnog parka provodi Ustanova te u cilju preventivnih protupožarnih mjera organizira i osigurava:

- stalnu osmatraèno-dojavnu službu, koju obavljaju djelatnici Ustanove;

- stalnu prohodnost puteva i staza kroz šume i šumsko zemljište;

- ispravnost ureðaja za gašenje požara i njihovo stalno tehnièko osuvremenjivanje;

- zabranu loženja vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno oznaèena i odreðena za tu namjenu.

Mjere protupožarne zaštite Nacionalnog parka djelatnici Ustanove provode u skladu s Pravilnikom o zaštiti od požara, Procjenom ugroženosti od požara i Planom zaštite od požara.

Mjere protupožarne zaštite na podruèju Nacionalnog parka dužne su primjenjivati i provoditi sve pravne i fizièke osobe na tom podruèju.

Èlanak 83.

Protupožarnu zaštitu na podruèju Nacionalnog parka organizira i provodi Ustanova u suradnji s profesionalnim i dobrovoljnim društvima, nadležnim tijelima državne uprave, te tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave.

Èlanak 84.

U cilju osiguranja protupožarne zaštite Ustanova uspostavlja sustav preventivne zaštite od požara, gradi i održava protupožarne puteve, a po potrebi i prosjeke, te osigurava odgovarajuæu opremu za gašenje požara.

Èlanak 85.

Ustanova neposredno nadzire primjenu propisa u svezi sa zaštitom od požara, te osigurava potrebite mjere zaštite, a posebno protupožarnu opremu i osposobljeno ljudstvo za gašenje požara.

Èlanak 86.

U sluèaju požara do dolaska podruènog vatrogasnog zapovjednika gašenjem požara rukovodi ravnatelj Ustanove ili druga ovlaštena osoba.

Èlanak 87.

Pored zabrane loženja vatre na podruèju Nacionalnog parka, osim na za to posebno odreðenim mjestima, u Nacionalnom parku zabranjeno je skladištenje i manipuliranje zapaljivim i eksplozivnim tvarima i sredstvima bez dopuštenja Ustanove i poduzimanja preventivnih sigurnosnih mjera zaštite.

Odredbe stavka 1. ovoga èlanka ne odnose se na Hrvatsku vojsku.

IV. OZNAKE UNUTAR NACIONALNOG PARKA

Èlanak 88.

Oznaèavanja na podruèju Nacionalnog parka obavljaju se sukladno ovome Pravilniku i programa oznaèavanja kojeg donosi ravnatelj Ustanove.

Jezièno oznaèavanje obvezno je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Jezièno oznaèavanje može biti i na nekom drugom stranom jeziku o èemu odluèuje ravnatelj Ustanove uz suglasnost Upravnog vijeæa.

Èlanak 89.

Granice Nacionalnog parka oznaèavaju se tablama s natpisom: Nacionalni park "Brijuni", i to na mjestima gdje se ulazi u Nacionalni park, kao i na drugim pogodnim mjestima sukladno programu oznaèavanja.

V. NADZOR I UPRAVNE MJERE

Èlanak 90.

Nadzor nad provoðenjem ovoga Pravilnika provodi Državna uprava, druga tijela državne uprave u sklopu svojih nadležnosti i Ustanova.

Èlanak 91.

Neposrednu zaštitu u Nacionalnom parku obavljaju nadzornici.

Nadzornici obavljaju neposrednu zaštitu i u dijelu Nacionalnog parka gdje se nalaze rezidencijalni objekti s pripadajuæim gospodarskim objektima, zemljištem i akvatorijem, te vojarna na Penedi s pripadajuæim objektima, zemljištem i akvatorijem, uz odobrenje nadležnog tijela ili ovlaštene službene osobe.

Èlanak 92.

Nadzornik Nacionalnog parka ima službenu iskaznicu.

Službenom iskaznicom dokazuje se službeno svojstvo, identitet i ovlasti nadzornika.

Službena iskaznica pravokutnog je oblika velièine 85 x 55 mm, presvuèena plastiènim materijalom.

Prednja strana iskaznice u gornjem desnom dijelu sadrži znak i naziv Ustanove, a ispod naziva velikim slovima piše: "SLUŽBENA ISKAZNICA NADZORNIKA". U lijevom dijelu prednje strane nalazi se mjesto za fotografiju nadzornika (25 x 32 mm), a ispod teksta "Službena iskaznica nadzornika", oznaèuje se mjesto za potpis nadzornika.

Poleðina Službene iskaznice sadrži tekst: "OVLAST ZA OBAVLJANJE POSLOVA NADZORNIKA NACIONALNOG PARKA "BRIJUNI"", evidencijski broj Službene iskaznice, datum izdavanja, mjesto za peèat i mjesto za potpis ravnatelja Ustanove.

Èlanak 93.

O izdatim Službenim iskaznicama Ustanova vodi evidenciju.

Evidencija iz stavka 1. ovoga èlanka vodi se u upisniku Ustanove koji sadrži: ime i prezime nadzornika kojemu je izdana Službena iskaznica, evidencijski broj Službene iskaznice, datum izdavanja Službene iskaznice, te odjeljak za napomenu.

Nadzornik koji izgubi Službenu iskaznicu ili na drugi naèin ostane bez nje dužan je o tome izvijestiti ravnatelja Ustanove.

Nova Službena iskaznica izdat æe se nadzorniku nakon što je gubitak, odnosno nestanak Službene iskaznice nadzornik prijavio ravnatelju Ustanove.

Nadzornik kojemu prestaje radni odnos u Ustanovi ili koji bude razriješen dužnosti nadzornika, dužan je, nakon prestanka radnog odnosa ili nakon razrješenja, Službenu iskaznicu predati ravnatelju Ustanove.

Èlanak 94.

Nadzornik Nacionalnog parka ima propisanu odoru na kojoj je znak Nacionalnog parka.

Izgled i boju odore propisuje Upravno vijeæe Ustanove.

Èlanak 95.

Nadzornik Nacionalnog parka smije za vrijeme obavljanja službe nositi oružje.

Vrstu, uvjete i vrijeme nošenja oružja za vrijeme obavljanja službe odreðuje ravnatelj Ustanove u skladu sa zakonom.

Èlanak 96.

Ako se nadzorniku prilikom provoðenja nadzora pruži fizièki otpor, odnosno ako se takav otpor osnovano oèekuje, nadzornik može zatražiti pomoæ ovlaštenih službenih osoba nadležne policijske uprave.

Èlanak 97.

Nadzornik je u obavljanju nadzora odgovoran ravnatelju Ustanove i Državnoj upravi ako propusti poduzeti, odnosno odrediti mjere ili radnje, koje je po zakonu ili ovom Pravilniku bio dužan poduzeti odnosno odrediti, ako prekoraèi svoje zakonom i ovim Pravilnikom utvrðene ovlasti, ako ne podnese prijavu, odnosno ne obavijesti ravnatelja Ustanove odnosno Državnu upravu, a po potrebi i drugo tijelo, o nedostacima i nepravilnostima koje je utvrdio u provoðenju nadzora u Nacionalnom parku.

Èlanak 98.

Protiv fizièke ili pravne osobe koja obavlja radnje protivne odredbama ovoga Pravilnika nadzornik Nacionalnog parka, pored ovlaštenja iz èlanka 98. i 99. ovoga Pravilnika, ovlašten je naplatiti kaznu na licu mjesta, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, te prijavu zbog privrednog prijestupa ili kaznenog dijela.

Èlanak 99.

U obavljanju nadzora nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je:

- zatražiti od posjetitelja osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može utvrditi identitet posjetitelja,

- pregledati prtljagu i prijevozno sredstvo posjetitelja,

- pregledati ulov i sredstva za lov radi utvrðivanja da li je lov obavljen u skladu s ovim Pravilnikom,

- zatražiti predoèenje dopuštenja za obavljanje odreðene djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom,

- pregledati osobu, koja nije službena niti ovlaštena osoba, ako se osnovano sumnja da nosi oružje na podruèju Nacionalnog parka protivno odredbama ovoga Pravilnika,

- poduzimati i druge radnje i mjere potrebite za provoðenje reda u Nacionalnom parku.

Èlanak 100.

Nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je:

- privremeno oduzeti opremu ako je osoba zateèena u obavljanju nedopuštenih radnji u Nacionalnom parku tom opremom;

- privremeno oduzeti oružje koje nosi neovlaštena osoba, te osoba zateèena u krivolovu;

- oduzeti i drugi protupravno prisvojeni dio žive i nežive prirode koji pripadaju Nacionalnom parku, te privremeno oduzeti sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvajanje;

- zabraniti prodaju robe koja se na podruèju Nacionalnog parka prodaje bez dopuštenja Ustanove;

- privremeno oduzeti robu koja se na podruèju Nacionalnog parka prodaje suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

- zabraniti na licu mjesta vožnju osobi koja ne posjeduje propisano dopuštenje odnosno ulaznicu;

- zabraniti na licu mjesta obavljanje prijevoznièke usluge koja se obavlja bez dopuštenja Ustanove;

- zabraniti na licu mjesta obavljanje rekreacijskih i drugih aktivnosti koje se organiziraju i provode suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

- zabraniti na licu mjesta kopanje, odnosno odvoðenje kamena, šljunka, pijeska i zemlje koje se obavlja suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

- zabraniti na licu mjesta sjeèu šume, lov i druge aktivnosti koje se obavljaju suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

- narediti uklanjanje objekata koji su postavljeni bez dopuštenja ili protivno dopuštenju, odnosno suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

- narediti izvršenje obveze, ako u postupku kontrole utvrdi da se one ne obavljaju prema odredbama ovoga Pravilnika;

- zabraniti obavljanje svake radnje i djelatnosti koje se obavljaju suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

- naplatiti novèanu kaznu.

Èlanak 101.

Ako fizièke ili pravne osobe ne postupe po rješenju nadzornika Nacionalnog parka donesenom u obavljanju nadzora, nadzornik može, u opravdanim sluèajevima i kada je to po prirodi obveze, narediti izvršenje obveze putem treæih osoba i u skladu sa zakonom provesti postupak naplate troškova od osobe koja je bila dužna postupiti po rješenju.

Èlanak 102.

Oružje, opremu ili alat utvrðen èlankom 100. ovoga Pravilnika nadzornik može privremeno oduzeti, do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju, presude o izvršenom privrednom prijestupu ili kaznenom djelu.

O privremenom oduzimanju predmeta nadzornik izdaje potvrdu s toèno oznaèenim oduzetim predmetima po vrsti i kolièini.

Ustanova je dužna osigurati uvjete za održavanje i èuvanje privremeno oduzetih predmeta.

Èlanak 103.

Ako nadzornik utvrdi da je povredom propisa uèinjen prekršaj, odnosno privredni prijestup ili kazneno djelo, dužan je bez odgaðanja, a najkasnije u roku 8 dana od dana sastavljanja zapisnika, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu, odnosno prijavu za privredni prijestup ili kaznenu prijavu drugom nadležnom tijelu.

Uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno prijavu drugom nadležnom tijelu, prilaže se zapisnik o èinjenicama utvrðenim prilikom obavljanja nadzora.

Èlanak 104.

U postupku provoðenja nadzora kad nadzornik izrièe upravnu mjeru donosi rješenje.

Žalba protiv rješenja o upravnoj mjeri može se izjaviti Državnoj upravi.

Žalba se izjavljuje putem Ustanove.

Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

Èlanak 105.

Nadzornik je dužan rješenje iz èlanka 104. stavka 1. ovoga Pravilnika donijeti i uputiti stranci bez odgaðanja, a najkasnije u roku 8 dana od dana sastavljanja zapisnika.

Protiv rješenja nadzornika o odreðivanju upravne mjere stranka može u roku 8 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalbu Državnoj upravi.

Ako nadzornik naðe da je podnijeta žalba dopuštena, pravovremena i izjavljena od ovlaštene osobe, a nije novim rješenjem zamijenio rješenje koje se žalbom pobija, dužan je u roku 3 dana od dana primitka, žalbu uputiti na rješavanje Državnoj upravi.

Državna uprava je dužna rješenje o žalbi donijeti i dostaviti stranci u roku 30 dana raèunajuæi od dana prmitka uredno predane žalbe.

Èlanak 106.

Zakljuèak o dozvoli izvršenja rješenja nadzornik je dužan donijeti bez odgaðanja, a najkasnije u roku 8 dana od dana kad je rješenje postalo izvršno.

Troškove izvršenja snosi stranka koja je bila dužna izvršiti upravnu mjeru.

Èlanak 107.

Na voðenje postupka u svezi izricanja upravnih mjera propisanih ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o opæem upravnom postupku.

Èlanak 108.

Nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je naplatiti novèanu kaznu na licu mjesta za prekršaje propisane èlankom 112., 113., 114. i 115. ovoga Pravilnika.

O naplaæenoj kazni na mjestu prekršaja izdaje se potvrda.

Ako prekršitelj iz bilo kojeg razloga ne plati kaznu na mjestu prekršaja, može to uèiniti u roku 8 dana od dana kad je uèinjen prekršaj.

Ako osoba koja je uèinila prekršaj odbije platiti kaznu na mjestu prekršaja ili ne plati kaznu u roku od 8 dana, nadzornik podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu radi utvrðivanja prekršajne odgovornosti sukladno ovom Pravilniku i Zakonu o zaštiti prirode.

Uz zaštitu za pokretanje prekršajnog postupka prilaže se zapisnik o èinjenicama utvrðenim prilikom nadzora i o odbijanju plaæanja kazne na mjestu prekršaja, odnosno u roku utvrðenom stavkom 4. ovoga èlanka.

Èlanak 109.

Nadzornik je dužan voditi oèevidnik o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama.

Naèin voðenja oèevidnika utvrðuje ravnatelj Ustanove.

VI. KAZNENE ODREDBE

Èlanak 110.

Novèanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kn kaznit æe se za prekršaj pravna osoba ako:

1. izvrši radnje kojima se ugrožavaju, ošteæuju ili uništavaju geomorfološke, paleontološke, krajobrazne i druge vrijednosti nežive prirode (èlanak 5. stavak 1.);

2. gradi objekte ili izvodi graðevinske radove kao i druge radnje, bez ishoðenja uvjeta zaštite prirode i dopuštenja Ustanove (èlanak 6.);

3. vadi kamen, šljunak, pijesak i dr. i mijenja krajobraz (èlanak 7. stavak 1.);

4. istražuje, eksploatira mineralne sirovine i podiže postrojenja, te mijenja i umanjuje kakvoæu krajobraza (èlanak 7. stavak 2.);

5. oneèišæava zrak, tlo, vodu, more i podmorje (èlanak 8.);

6. bere, sakuplja, uklanja sa staništa i ošteæuje biljke bez dopuštenja Državne uprave (èlanak 10.);

7. unosi i sadi strane (alohtone), hibridne i klonirane biljne vrste (èlanak 11.);

8. obavlja poljoprivrednu djelatnost koja nije tradicionalna (èlanak 12. stavak 1.);

9. pali travu i korov (èlanak 13.);

10. obavlja sjeèu i pošumljavanje suprotno odredbama Pravilnika (èlanak 14. stavak 1. i 2.);

11. ne obavlja sanitarnu sjeèu i druge šumske aktivnosti i radnje sukladno ovom Pravilniku (èlanak 15.);

12. rastjeruje, proganja, uznemirava, hvata, ozljeðuje i ubija životinjske vrste suprotno odredbama Pravilnika (èlanak 16.);

13. unosi i pušta strane (alohtone), hibridne i klonirane životinjske vrste (èlanak 17.);

14. obavlja zaprašivanje kemijskim sredstvima ili na drugi naèin masovno uništava kukce bez dozvole Ustanove (èlanak 18.);

15. sakuplja žabe, puževe i gljive te ljekovito bilje (èlanak 19.);

16. organizira lov i obavlja lovne aktivnosti (èlanak 20.);

17. obavlja ribolov (èlanak 22. stavak 1.);

18. lovi, sakuplja i vadi školjkaše, trpove, ježince i druge morske organizme (èlanak 29. stavak 1.);

19. obavlja istraživanja suprotno propisanim uvjetima (èlanak 30.);

20. obavlja istraživanja na naèin da se ugrožava izvornost prirode i izgled krajobraza (èlanak 31.);

21. izvrši radnje kojima se uništavaju ili ošteæuju spomenici kulture, odnosno kopaju i iznose arheološki nalazi (èlanak 33. stavak 4. i 5.);

22. obavlja radnje na spomenicima kulture bez dopuštenja nadležnog tijela državne uprave (èlanak 33. stavak 6.);

23. organizira i obavlja prijevoz posjetitelja i razgledavanje Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove (èlanak 39.);

24. obavlja prometovanje prometnicama na kojima to nije dopušteno (èlanak 40.);

25. obavlja prometovanje prometnicama bez dopuštenja Ustanove (èlanak 41.);

26. prometuje prometnicama na kojima to nije dopušteno (èlanak 43.);

27. parkira vozilo na mjestima na kojima to nije dopušteno (èlanak 48.);

28. obavlja prijevoz gostiju hotela i posjetitelja Nacionalnog parka morskim putem bez dopuštenja Ustanove (èlanak 57. stavak 1);

29. drži plovilo na privezu bez dopuštenja Ustanove (èlanak 59.);

30. njena plovila u vodama Nacionalnog parka ispuštaju oneèišæene vode (èlanak 60. stavak 1. i 2.);

31. organizira kampiranje odnosno logorovanje bez dopuštenja Ustanove (èlanak 69.);

32. organizira podvodne aktivnosti bez dopuštenja Ustanove (èlanak 74.);

33. organizira i obavlja rekreativne aktivnosti u Nacionalnom parku bez dopuštenja Ustanove (èlanak 75.);

34. uspostavlja nove poljoprivredne površine, gradi i uspostavlja farme za uzgoj domaæih i divljih životinja kao i ostalih poljoprivrednih i stoèarskih aktivnosti suprotno odredbama ovoga Pravilnika (èlanak 76.);

35. obavlja djelatnost na podruèju Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove i bez uvjeta zaštite prirode (èlanak 77. stavak 1.);

36. postavi kiosk, štand, automat ili sliène naprave bez dopuštenja Državne uprave (èlanak 78.);

37. postavlja informativne natpise bez dopuštenja Državne uprave (èlanka 79.);

38. snima i fotografira u komercijalne svrhe bez dopuštenja Ustanove (èlanak 80.);

39. obavlja djelatnost suprotno odredbama ugovora i uvjetima zaštite prirode (èlanak 81.);

40. odbije sklopiti ugovor propisan èlankom 81. Pravilnika;

41. ne provodi propisane mjere protupožarne zaštite (èlanak 82. stavak 3.);

42. skladišti i manipulira zapaljivim i eksplozivnim sredstvima bez dopuštenja Ustanove i poduzimanja preventivnih sigurnosnih mjera zaštite (èlanak 87.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga èlanka kaznit æe se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novèanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn.

Èlanak 111.

Novèanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn kaznit æe se za prekršaj fizièka osoba ako:

1. izvrši radnje kojima se ugrožavaju, ošteæuju ili uništavaju geomorfološke, paleontološke, krajobrazne i druge vrijednosti nežive prirode (èlanak 5. stavak 1.);

2. gradi objekte ili izvodi graðevinske radove kao i druge radnje, bez ishoðenja uvjeta zaštite prirode i dopuštenja Ustanove (èlanak 6.);

3. vadi kamen, šljunak, pijesak i dr. i mijenja krajobraz (èlanak 7. stavak 1.);

4. istražuje, eksploatira mineralne sirovine i podiže postrojenja, te mijenja i umanjuje kakvoæu krajobraza (èlanak 7. stavak 2.);

5. oneèišæava zrak, tlo, vodu, more i podmorje (èlanak 8.);

6. bere, sakuplja, uklanja sa staništa i ošteæuje biljke bez dopuštenja Državne uprave (èlanak 10.);

7. unosi i sadi strane (alohtone), hibridne i klonirane biljne vrste (èlanak 11.);

8. obavlja poljoprivrednu djelatnost koja nije tradicionalna (èlanak 12. stavak 1.);

9. pali travu i korov (èlanak 13.);

10. obavlja sjeèu i pošumljavanje suprotno odredbama Pravilnika (èlanak 14. stavak 1. i 2.);

11. ne obavlja sanitarnu sjeèu i druge šumske aktivnosti i radnje sukladno ovom Pravilniku (èlanak 15.);

12. rastjeruje, proganja, uznemirava, hvata, ozljeðuje i ubija životinjske vrste suprotno odredbama Pravilnika (èlanak 16.);

13. unosi i pušta strane (alohtone), hibridne i klonirane životinjske vrste (èlanak 17.);

14. obavlja zaprašivanje kemijskim sredstvima ili na drugi naèin masovno uništava kukce bez dozvole Ustanove (èlanak 18.);

15. sakuplja žabe, puževe i gljive te ljekovito bilje (èlanak 19.);

16. organizira lov i obavlja lovne aktivnosti (èlanak 20.);

17. nosi i koristi vatreno oružje i druga sredstva za lov bez dopuštenja (èlanak 21.);

18. obavlja ribolov (èlanak 22. stavak 1.);

19. obavlja rekreacijski ribolov bez dozvole Ustanove (èlanak 23.);

20. obavlja rekreacijski ribolov ribolovnim alatima koji nisu dopušteni (èlanak 24. i 28.);

21. obavlja ribolov bez dozvole Ustanove i za vrijeme lovostaja (èlanak 25.);

22. lovi nedozvoljenu kolièinu ribe (èlanak 26.);

23. ribe ulovljene u rekreacijskom ribolovu stavlja u promet (èlanak 27.);

24. lovi, sakuplja i vadi školjkaše, trpove, ježeve i druge morske organizme (èlanak 29. stavak 1.);

25. obavlja istraživanja suprotno propisanim uvjetima (èlanak 30.);

26. obavlja istraživanja na naèin da se ugrožava izvornost prirode i izgled krajobraza (èlanak 31.);

27. izvrši radnje kojim se uništavaju ili ošteæuju spomenici kulture, odnosno kopaju i iznose arheološki nalazi (èlanak 33. stavak 4. i 5.);

28. obavlja radnje na spomenicima kulture bez dopuštenja nadležnog tijela državne uprave (èlanak 33. stavak 6.);

29. ulazi u Nacionalni park na mjestima koja nisu odreðena kao ulaz (èlanak 35. stavak 1.);

30. ne plati naknadu za ulaz u Nacionalni park (èlanak 35. stavak 2.);

31. ne èuva ulaznicu za vrijeme boravka u Nacionalnom parku (èlanak 35. stavak 4.);

32. se kreæe podruèjima i stazama koje nisu namijenjene razgledavanju i posjeæivanju (èlanak 37. stavak 1.);

33. organizira i obavlja prijevoz posjetitelja i razgledavanje Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove (èlanak 39.);

34. obavlja prometovanje prometnicama na kojima to nije dopušteno (èlanak 40.);

35. obavlja prometovanje prometnicama bez dopuštenja Ustanove (èlanak 41.);

36. prometuje prometnicama na kojima to nije dopušteno (èlanak 43.);

37. parkira vozila na mjestima na kojima to nije dopušteno (èlanak 48.);

38. vozi nedopuštenom brzinom utvrðenom Pravilnikom (èlanak 52.);

39. obavlja prijevoz gostiju hotela i posjetitelja Nacionalnog parka morskim putem bez dopuštenja Ustanove (èlanak 57. stavak 1.);

40. drži plovilo na privezu bez dopuštenja Ustanove (èlanak 59.);

41. ispušta oneèišæenu vodu za vrijeme plovidbe u vodama Nacionalnog parka (èlanak 60. stavak 1.);

42. u luci Veliki Brijuni ili na drugim organiziranim privezištima ispušta u more oneèišæenu vodu, koristi deterdžente za pranje i dr. suprotno odredbama Pravilnika (èlanak 60. stavak 2., 3. i 4.);

43. baca smeæe i otpad u more, ili odlaže na nedopuštenim mjestima (èlanak 60. stavak 6.);

44. organizira kampiranje odnosno logorovanje bez dopuštenja Ustanove (èlanak 69.);

45. loži vatru izvan naselja i mjesta koja posebno nisu oznaèena za tu namjenu (èlanak 71.);

46. kupa se na nedozvoljenom mjestu (èlanak 72. i 73.);

47. organizira podvodne aktivnosti bez dopuštenja Ustanove (èlanak 74.);

48. organizira i obavlja rekreativne aktivnosti u Nacionalnom parku bez dopuštenja Ustanove (èlanak 75.);

49. uspostavlja nove poljoprivredne površine, gradi i uspostavlja farme za uzgoj domaæih i divljih životinja kao i ostalih poljoprivrednih i stoèarskih aktivnosti suprotno odredbama ovoga Pravilnika (èlanak 76.);

50. obavlja djelatnost na podruèju Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove i bez uvjeta zaštite prirode (èlanak 77. stavak 1.);

51. postavi kiosk, štand, automat ili sliène naprave bez dopuštenja Državne uprave (èlanak 78.);

52. postavlja informativne natpise bez dopuštenja Državne uprave (èlanak 79.);

53. snima i fotografira u komercijalne svrhe bez dopuštenja Ustanove (èlanak 80.);

54. obavlja djelatnost suprotno odredbama ugovora i uvjetima zaštite prirode (èlanak 81.);

55. odbije sklopiti ugovor propisan èlankom 81. Pravilnika;

56. ne provodi propisane mjere protupožarne zaštite (èlanak 82. stavak 3.);

57. skladišti i manipulira zapaljivim i eksplozivnim sredstvima bez dopuštenja Ustanove i poduzimanja preventivnih sigurnosnih mjera zaštite (èlanak 87.).

Èlanak 112.

Novèanom kaznom od 300,00 kn kaznit æe se na mjestu izvršenja prekršaja osoba ako:

1. ne odlaže otpatke na za to predviðenim i oznaèenim mjestima (èlanak 9. stavak 2.);

2. se zatekne u Nacionalnom parku bez ulaznice (èlanak 35. stavak 4.);

3. se kreæe izvan podruèja namijenjenih za razgledavanje i posjeæivanje (èlanak 37.);

4. u tijeku obilaska Nacionalnog parka ako psa ne vodi na uzici (èlanak 70. stavak 2.);

5. prekoraèi dopuštenu brzinu do 10 km/h (èlanak 52.);

6. parkira vozilo na mjestu na kojem to nije dozvoljeno (èlanak 48. stavak 1. i 2.);

7. kupa se u Nacionalnom parku na nedopuštenom mjestu (èlanak 72. i 73.).

Èlanak 113.

Novèanom kaznom od 400,00 kn kaznit æe se na mjestu izvršenja prekršaja osoba ako:

1. lovi, sakuplja i vadi školjkaše, trpove, ježince i druge vodene organizme bez dopuštenja Državne uprave (èlanak 29. stavak 1.);

2. obavlja rekreacijski ribolov nedopuštenim alatima (èlanak 24. i 28.);

3. prekoraèi dopuštenu brzinu u upravljanju vozilom za više od 20 km/h (èlanak 52.);

4. kreæe se, parkira i zaustavlja vozilo na zelenoj površini (èlanak 48. stavak 3.);

5. kampira ili logoruje izvan organiziranih mjesta na podruèju Nacionalnog parka (èlanak 69. stavak 1.);

6. obavlja rekreacijske djelatnosti na nedopuštenom mjestu (èlanak 75. stavak 2.).

Èlanak 114.

Novèanom kaznom od 500,00 kn kaznit æe se na mjestu izvršenja prekršaja osoba ako:

1. obavlja rekreacijski ribolov bez dopuštenja Ustanove (èlanak 23.);

2. se zatekne u vodama Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove (èlanak 58. stavak 1. i 2.);

3. ispušta u more oneèišæenu vodu, odnosno deterdžente za pranje i dr. (èlanak 60. stavak 2.);

4. obavlja djelatnost suprotno izdanim uvjetima (èlanak 77. stavak 1.).

Èlanak 115.

Novèanom kaznom od 600,00 kn kaznit æe se na mjestu izvršenja prekršaja osoba ako:

1. se zatekne u obavljanju radnji oneèišæenja zraka, tla i vode (èlanak 8.);

2. bere, sakuplja, uklanja sa staništa i ošteæuje biljke bez dopuštenja Državne uprave (èlanak 10.);

3. pali travu i korov (èlanak 13.);

4. rastjeruje, proganja, uznemirava i hvata životinje bez dopuštenja Državne uprave (èlanak 16. stavak 1.);

5. sakuplja žabe, puževe, gljive ili ljekovito bilje (èlanak 19.);

6. za vrijeme lovostaja obavlja ribolov (èlanak 25. stavak 1.);

7. nosi vatreno oružje odnosno drugo oružje pogodno za lov (èlanak 21.);

8. drži plovilo u privezu bez dopuštenja Ustanove (èlanak 58. stavak 4.);

9. ošteæuje spomenike kulture (èlanak 33. stavak 4.);

10. baca smeæe i otpad u more ili odlaže na nedopuštenom mjestu (èlanak 60. stavak 6.);

11. loži vatru izvan naselja i mjesta koja su posebno oznaèena i odreðena za tu namjenu (èlanak 71.);

12. obavlja djelatnost na podruèju Nacionalnog parka bez dopuštenja (èlanak 77. stavak 3.);

13. obavlja podvodne aktivnosti bez dopuštenja Državne uprave (èlanak 74. stavak 1.);

14. snima ili fotografira u komercijalne svrhe bez dopuštenja Ustanove (èlanak 80.).

Èlanak 116.

Prihodi ostvareni od naplate novèanih kazni na mjestu prekršaja prihodi su Ustanove i koriste se za zaštitu i promicanje Nacionalnog parka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Èlanak 117.

Ravnatelj Ustanove donijet æe akte propisane ovim Pravilnikom, u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Ustanova æe u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obaviti oznaèavanje na podruèju Nacionalnog parka sukladno ovom Pravilniku.

Èlanak 118.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-07/98-06/28
Urbroj: 542-08-VM-98-1
Zagreb, 21. prosinca 1998.

Ravnatelj
dr. Ante Kutle, v. r.