Norsk Lovtidend avd I nr 8 2000 

INNHOLD

Forskrift om omsetnings- og importforbud mv. for visse animalske næringsmidler som stammer fra fjørfe eller svin oppdrettet i Belgia.
    § 1. Omfang
    § 2.
Omsetnings- og importforbud
    § 3. Unntak
    § 4.
Krav til dokumentasjon og sertifikater
    § 5. Meldeplikt
    § 6.
Destruksjon eller re-eksport
    § 7.
Tilsyn og vedtak
    § 8. Dispensasjon
    § 9.
Straff
    § 10.
Ikrafttredelse

Vedlegg 1:

Vedlegg 2: 

DATO: 28.03.2000 nr. 308
DEPARTEMENT: LD (Landbruksdepartementet)

Forskrift om omsetnings- og importforbud mv. for visse animalske næringsmidler som stammer fra fjørfe eller svin oppdrettet i Belgia.

Fastsatt av Statens næringsmiddeltilsyn 28. mars 2000 med hjemmel i lov av 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler m.v. § 6 første ledd, jf. § 4 åttende ledd, jf. kgl.res. av 29. april 1988 nr. 312 om myndighetsoverføring til Statens næringsmiddeltilsyn og lov av 10. januar 1997 nr. 9 om kjøttproduksjon § 16 annet og tredje ledd, jf. Landbruksdepartementets vedtak av 8. juli 1999 nr. 866 om delegering av myndighet til Statens næringsmiddeltilsyn, jf. EØS-avtalens vedlegg I del I (Kvedtak 1999/788/EF og Kvedtak 2000/150/EF).
§ 1. Omfang

Denne forskrift omfatter følgende næringsmidler som stammer fra fjørfe eller svin oppdrettet i Belgia:

 • 1. ferskt fjørfekjøtt
 • 2. ferskt kjøtt
 • 3. mekanisk utbenet kjøtt
 • 4. kvernet kjøtt og tilberedt kjøtt
 • 5. kjøttprodukter og andre produkter av animalsk opprinnelse, unntatt gelatin og mager, blærer eller tarmer som er vasket og tørket eller saltet og/eller varmebehandlet
 • 6. næringsmidler som inneholder andre produkter som stammer fra fjørfe eller svin, hvor innholdet av animalsk fett er over 2%.

§ 2. Omsetnings- og importforbud

Det er forbudt å framby og importere næringsmidler omfattet av § 1 som stammer fra fjørfe eller svin oppdrettet i Belgia etter 14. januar 1999.

§ 3. Unntak

Unntatt fra forbudet i § 2 er næringsmidler omfattet av § 1, når den virksomheten som besitter slike næringsmidler, kan dokumentere:

 • 1. at resultatet av analyse viser at næringsmidlene ikke er forurenset med dioksin, eller at de ikke inneholder PCB utover maksimumsnivåene fastsatt i vedlegg 1, eller
 • 2. at næringsmidlene stammer fra dyr slaktet etter 20. september 1999.

§ 4. Krav til dokumentasjon og sertifikater

Dokumentasjon som nevnt i § 3 skal oppbevares av virksomheten i minst to år.

Ved import skal alle forsendelser av næringsmidler omfattet av § 3, i tillegg til de sertifikater eller handelsdokumenter som kreves etter annen lovgivning, følges av et offisielt sertifikat som angitt i vedlegg 2, utstedt av kompetent belgisk myndighet. Sertifikatet skal bestå av ett ark, og være utstedt den dagen næringsmidlene avsendes.

§ 5. Meldeplikt

Virksomheter som besitter næringsmidler omfattet av forbudet i § 2, jf. § 3, skal straks melde fra til det kommunale næringsmiddeltilsynet.

Dersom næringsmidler omfattet av forbudet i § 2, jf. § 3, er frambudt eller videresendt til annen næringsmiddelvirksomhet, skal denne straks varsles.

§ 6. Destruksjon eller re-eksport

Næringsmidler omfattet av forbudet i § 2, jf. § 3, skal destrueres.

Statens næringsmiddeltilsyn kan visse nærmere angitte vilkår tillate at slike næringsmidler re-eksporteres til eksportvirksomheten i Belgia i de tilfeller der det ikke har vært utført analyser for innhold av dioksiner eller PCB i næringsmidlene.

§ 7. Tilsyn og vedtak

Statens næringsmiddeltilsyn fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes og fatter nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelsene i virksomheter som har regional, landsdekkende eller eksportrettet karakter og ved import av næringsmidler. Tilsyns- og vedtaksmyndighet som er tillagt Statens næringsmiddeltilsyn, kan delegeres til det kommunale eller interkommunale næringsmiddeltilsynet.

Det kommunale eller interkommunale næringsmiddeltilsynet fører tilsyn og fatter nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelsene i øvrige virksomheter.

Statens næringsmiddeltilsyn er klageinstans for vedtak fattet av det kommunale eller interkommunale næringsmiddeltilsynet etter delegert myndighet.

Kommunestyret eller særskilt klagenemnd er klageinstans for øvrige vedtak fattet av det kommunale eller interkommunale næringsmiddeltilsynet.

Fylkesmannen er klageinstans for vedtak fattet av kommunestyret eller særskilt klagenemnd.

Sosial- og helsedepartementet er klageinstans for vedtak fattet av Statens næringsmiddeltilsyn med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler m.v.

Landbruksdepartementet er klageinstans for vedtak fattet av Statens næringsmiddeltilsyn med hjemmel i lov 19. januar 1997 nr. 9 om kjøttproduksjon.

§ 8. Dispensasjon

I særskilte tilfelle og forutsatt at det ikke vil stride mot internasjonale avtaler som Norge har inngått, kan Statens næringsmiddeltilsyn dispensere fra denne forskrift.

§ 9. Straff

Bestemmelsene om straff i lov 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler m.v. og i lov 19. januar 1997 nr. 9 om kjøttproduksjon kommer til anvendelse ved overtredelse av denne forskrift.

§ 10. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 25. oktober 1999 nr. 1129 om omsetnings- og importforbud m.v. for visse animalske næringsmidler som stammer fra fjørfe eller svin oppdrettet i Belgia.

[TILBAKE]

 

Vedlegg 1:

Maksimumsnivåer for PCB i visse produkter omfattet av § 1
 

Produkter 

Maksimumsnivå for PCB1

 

Ferskt fjørfekjøtt og produkter som stammer fra dette 

200 nanogram pr. gram fett 

Ferskt svinekjøtt og produkter som stammer fra dette 

200 nanogram pr. gram fett2

Maksimumsnivåene for PCB er foreløpig kun knyttet til den aktuelle situasjonen i Belgia.

 

 • 1 Summen av følgende PCB (IUPAC): 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
 • 2 Midlertidig fastsatt maksimumsnivå.

Vedlegg 2:

Helsesertifikat for næringsmidler og fôrvarer med opprinnelse i Belgia som stammer fra fjørfe eller svin som angitt i artikkel 11 av Kommisjonsvedtak 1999/788/EF
 

Bestemmelsesland

 

 

Dette helsesertifikatets referansenummer

 

 

Ansvarlig ministerium:1

 • Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement / Ministerie van Social Zaken, Volksgezondheit en Leefmilieu
 • Ministère des classes moyennes et de l'agriculture / Ministerie van Middenstand en Landbouw

Sertifiserende myndighet

 

 

 • I. Identifikasjon av produktene:1
  • ferskt kjøtt som definert i Rådsdirektiv 1964/433/EØF
  • ferskt fjørfekjøtt som definert i Rådsdirektiv 1971/118/EØF
  • mekanisk utbenet kjøtt
  • kvernet kjøtt og tilberedt kjøtt som definert i Rådsdirektiv 1994/65/EF
  • kjøttprodukter og andre produkter av animalsk opprinnelse som definert i Rådsdirektiv 1977/99/EØF, unntatt mager, blærer eller tarmer som er vasket og tørket eller saltet og/eller varmebehandlet
  • næringsmidler som inneholder andre produkter som stammer fra svin eller fjørfe som definert i Rådsdirektiv 1977/99/EØF, hvor innholdet av animalsk fett er over 2%
  • råvarer til framstilling av fôrvarer som omtalt i Rådsdirektiv 1992/118/EØF

Produktene stammer fra: fjørfe/svin1
 

Emballasjetype

 

 

Antall utskjæringer eller pakninger

 

 

Nettovekt

 

 
 

 • II. Produktenes opprinnelse

Adresse og veterinært autorisasjons-/registreringsnummer for den autoriserte/registrerte virksomhet

 

 
 

 • III. Produktenes bestemmelsessted:

Produktene sendes fra

 

 

 

 

 

 

 

 

(avsendelsessted

Til

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bestemmelsesland og -sted

Med følgende transportmiddel

 

 

 

 

 

 

Avsenders navn og adresse

 

 

 

 

 

 

Mottakers navn og adresse

 

 
 

 

 

 

 

 • IV. Attestasjon

Jeg, undertegnende offisielle kompetente myndighet, erklærer at jeg har kjennskap til bestemmelsene i Kommisjonsvedtak 1999/788/EF, og attesterer at det produktet som er beskrevet ovenfor, er i samsvar med Kommisjonsvedtak 1999/788/EF, særlig at:

 • resultatet av analyse viser at produktet ikke er forurenset med dioksin, eller at det ikke overskrider maksimumsnivåene for visse PCB fastsatt i vedlegg A til Kommisjonsvedtak 1999/788/EF, eller
 • produktet stammer fra dyr slaktet etter 20. september 1999.

Utstedt i . . . . . . . . . . . . . . den 

 

 

 

 

 

 

(sted

 

 

 

 

(dato
 

Stempel2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(underskrift av den offisielle kompetente myndighet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(navn i blokkbokstaver, stilling og tittel

 

 • 1 Stryk det som ikke passer.
 • 2 Stempelet og underskriften skal være i en annen farge enn trykkfargen.