Norsk Lovtidend avd I nr 14 2000


INNHOLD

Forskrift om endring i forskrift om fangstforbud, fredningstid, minstemål m.v. ved fangst av hummer, krabbe, kamtsjatkakrabbe og haneskjell.

I

IIDATO: 22.06.2000 nr. 633
DEPARTEMENT: FID (Fiskeridepartementet)

Forskrift om endring i forskrift om fangstforbud, fredningstid, minstemål m.v. ved fangst av hummer, krabbe, kamtsjatkakrabbe og haneskjell.

Fastsatt av Fiskeridepartementet 22. juni 2000 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4.

[TILBAKE]

I

I forskrift av 10. oktober 1989 nr. 1099 om fangstforbud, fredningstid, minstemål m.v. ved fangst av hummer, krabbe, kamtsjatkakrabbe og haneskjell gjøres følgende endringer:

§ 3 oppheves.

§§ 4 - 13 blir §§ 3 - 12.

[TILBAKE]

II

Endringene trer i kraft straks.

[TILBAKE]