Norsk Lovtidend avd I nr 15 2000

Forskrift om endring i forskrift om navigasjonshjelpemidler og broarrangementer på fiske- og fangstfartøy.

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 13. juni 2000 med hjemmel i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 1, § 11, § 41, § 41a, § 42, § 50 og § 54a, jf. kgl.res. av 12. oktober 1962 nr. 5, kgl.res. av 5. april 1963 nr. 9 og kgl.res. av 1. desember 1978 nr. 1.
SMALL>
 
 

I

I forskrift av 11. februar 1997 nr. 127 om navigasjonshjelpemidler og broarrangementer på fiske- og fangstfartøy gjøres følgende endringer:

§ 1 nytt punkt 2 skal lyde:

Nåværende punkt 2, 3, 4, 5 og 6 blir nye punkt 3, 4, 5, 6 og 7.

§ 22 punkt 1.1 skal lyde:

§ 22 punkt 1.3 nytt annet og tredje punktum skal lyde:

Denne bestemmelse gjelder ikke for fartøy som er definert som nytt fartøy i henhold til forskrift av 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover § 1-2 nr. 34. For fartøy hvis kjøl er strukket, eller som var på tilsvarende byggetrinn før 1. juli 1997, gjelder fortsatt bestemmelser om lanternekontrolltavle som gjaldt på den tid fartøyet ble bygget.

§ 22 punkt 2.1 nytt annet punktum skal lyde:

Denne bestemmelse gjelder ikke for fartøy som er definert som nytt fartøy i henhold til forskrift av 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover § 1-2 nr. 34.

§ 22 punkt 2.2 nytt annet punktum skal lyde:

Denne bestemmelse gjelder ikke for fartøy som er definert som nytt fartøy i henhold til forskrift av 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover § 1-2 nr 34.

§ 22 nytt punkt 2.3 skal lyde:

§ 22 punkt 3 skal lyde:
Fartøy med største lengde under 15 meter skal være utstyrt med ett sett signalfigurer som beskrevet i sjøveisreglene.
SMALL>


II

Endringene trer i kraft 1. juli 2000 for fartøy med lengde (L) på 24 meter og derover og 1. januar 2001 for fartøy med største lengde på 15 meter og derover, men med lengde (L) under 24 meter.

SMALL>